Stypendia i zasiłki szkolne

W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2781), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., uczniom w wieku do lat 24 (z wyłączeniem studentów) przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tzw. stypendium szkolne. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (kryterium dochodowe wynosi 351 zł na osobę w rodzinie ucznia – obliczone zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna. Wnioski mogą składać rodzice, prawni opiekunowie lub też pełnoletni uczniowie. 
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na okres od dnia 01 września 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. należy składać w terminie do dnia 15 września 2009 r. w Urzędzie Gminy w Raciążku (pokój nr 4). Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy w Raciążku (kasa), w Biuletynie Informacji Publicznej: https://gm-raciazek.rbip.mojregion.info/