Logo Gmina Raciążek

News

News zdjęcie id 129

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej"

16.12.2016

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE ”PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ”

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH I PROMOCJI

W STOWARZYSZENIU ”PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ”

ul. Narutowicza 3, 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

 

Oferta Pracy z dnia 06.12.2016r.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. wykształcenie co najmniej średnie,

 2. bardzo dobra znajomość obszaru LGD,

 3. znajomość podstaw co najmniej jednego języka obcego z obszaru UE,

 4. znajomość zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi,

 5. bardzo dobra komunikatywność,

 6. bardzo dobra organizacja czasu pracy,

 7. umiejętności organizatorskie.

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. wykształcenie wyższe drugiego stopnia,

 2. co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej,

 3. co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w instytucji publicznej na podobnym stanowisku,

 4. umiejętność komunikacji w mediach społecznościowych,

 5. umiejętność komunikacji z potencjalnym beneficjentem,

 6. znajomość funkcjonowania LGD,

 7. dobra znajomość pakietu Miscrosoft Office,

 8. umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY

 1. realizacja zadań wyznaczonych przez Kierownika Biura LGD,

 2. organizacja techniczna funkcjonowania biura LGD, jak również poszczególnych punktów informacyjnych dla zapewnienia dostępu do informacji o funduszach europejskich, w tym funduszach, w szczególności w ramach których instytucją pośredniczącą jest LGD,

 3. przygotowanie projektów pism i informacji dotyczących LGD,

 4. przyjmowanie i rozsyłanie korespondencji,

 5. organizowanie imprez promujących LGD oraz animowanie lokalnej społeczności,

 6. przygotowanie zakupów materiałów i usług Biura LGD związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz prowadzonymi działaniami animacyjnymi, w kontekście Regulaminu Zamówień,

 7. kontrola budżetu animacyjnego Biura LGD,

 8. inne zadania promujące LGD,

 9. dbanie o stronę WWW LGD – przygotowanie informacji na stronę internetową,

 10. przyjmowanie wniosków w ramach danego naboru w siedzibie Biura LGD, przygotowanie posiedzeń Rady i Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

 11. przygotowaniu wniosków o dofinansowanie i rozliczanie w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania,

 12. odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych i dokumentów przechowywanych w Biurze LGD lub archiwum,

 13. przygotowanie wniosków o przyznanie pomocy dla LGD w ramach możliwości jakie dają programy pomocowe UE.

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie Stowarzyszenia ”Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” w godzinach: Poniedziałek – Piątek od 730 do 1530.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. podanie o pracę,

 2. życiorys zawodowy (CV),

 3. kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,

 4. kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy,

 5. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach,

 6. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ”Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”, ul. Narutowicza 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski, z dopiskiem: „Oferta Pracy z dnia 06.12.2016r.”, w terminie do 21.12.2016r. w godz. pracy Stowarzyszenia: Poniedziałek – Piątek od 730 do 1530. O dacie wpływu, decyduje data dostarczenia do Biura LGD. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. z poźn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014.1202 t.j.)”.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Oferty, które wpłyną do Stowarzyszenia po terminie, nie będą rozpatrywane. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Kandydaci, których aplikacje spełniły wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.ziemiakujawska.pl, które nie spełniają wymagań formalnych pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Wiesława Słowińska</p>

Wiesława Słowińska

Urząd Gminy Raciążek

ul. Wysoka 4
87-721 Raciążek
tel.: 54 283-18-85
fax: 54 283-18-82
e-mail: gmina@raciazek.pl

Godz. otwarcia

 7:30-15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.