Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

Wymagane dokumenty

Wniosek o leczenie do Komisji może złożyć każdy, jednak najlepiej jest gdy osobą zgłaszającą problem jest członek najbliższej rodziny lub inna osoba czy tez instytucja, która dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna osoby uzależnionej. Komisja prowadzi postępowanie wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

 • rozkład życia rodzinnego,
 • demoralizację małoletnich,
 • uchylają się od pracy,
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu czy też spożywanie alkoholu w sposób szkodliwy lub ryzykowny nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz muszą towarzyszyć temu także określone, negatywne zachowania w sferze społecznej.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek do Komisji składają osoby pełnoletnie, które posiadają wiedzę na temat sytuacji osoby nadużywającej alkoholu, jej rodziny oraz skali problemu. Formularz wniosku jest dostępny w dokumentach do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy w Raciążku oraz na piętrze budynku przy ul. Wysokiej 4, pokój nr 6 w godzinach pracy instytucji. Wypełniony wniosek w zamkniętej kopercie należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy  przy ul. Wysokiej 4 lub przesłać na adres:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciążku, ul. Wysoka 4, 87-721 Raciążek

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w terminie 1 miesiąca od daty wpływu wniosku podejmuje czynności zmierzające do podjęcia dobrowolnego leczenia przez osobę uzależnioną lub skierowania sprawy do sadu w zakresie sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego. Wnioski niekompletne tzn. nie zawierające informacji i przesłanek ustawowych umożliwiających wszczęcie procedury są zwracane do wnioskodawcy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Inne informacje

Osoba lub instytucja zawiadamiająca Gminną Komisję o konieczności podjęcia działań w ramach procedury nie staje się stroną w procedurze ani w postępowaniu sądowym – nie przysługują jej uprawnienia do pozyskiwania informacji na temat prowadzonego postępowania, nie ma dostępu do gromadzonych materiałów, nie może wnieść apelacji od wydanego postanowienia sądowego. Komisja nie rozpatruje wniosków anonimowych. WAŻNE: Na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolnie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciążku

INFORMATOR

PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO

KROK NR 1

Wszczęcie procedury dotyczącej zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego osoby uzależnionej bądź na wniosek instytucji zewnętrznej.

KROK NR 2

Po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu następuje jego analiza formalna oraz rozpatrzenie pod względem zasadności prowadzonej procedury. Ponadto w przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy w rodzinie Komisja wypełnia formularz „Niebieska Karta” i przekazuje go do rozpatrzenia do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie w Raciążku działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciążku.

KROK NR 3

Komisja po rozpatrzeniu wniosku pod kątem jego zasadności zaprasza osobę zgłoszoną na spotkanie z członkami Zespołu GKRPA, na którym członkowie Zespołu starają się zmotywować osobę do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, wskazują ośrodki, w których osoba mająca problem z alkoholem może uzyskać pomoc w formie konsultacji, terapii stacjonarnej lub ambulatoryjnej. W celu uzupełnienia wniosku na spotkanie Zespołu może być zaproszony również wnioskodawca. Zaproszenie na spotkanie z Zespołem jest wysyłane dwukrotnie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku dwukrotnego nie stawienia się osoby zaproszonej za spotkanie (bez usprawiedliwienia), osoba kierowana jest na badanie do biegłych sądowych.

MOŻLIWE WARIANTY POSTĘPOWANIA W NASTĘPUJĄCYCH SYTUACJACH:

Wariant 1: Osoba zaproszona na posiedzenie Zespołu przychodzi na spotkanie i wyraża zgodę na leczenie odwykowe.

Komisja monitoruje, czy osoba uczestniczy w terapii, czy powstrzymuje się od spożywania alkoholu. Robi to poprzez zapraszanie osoby zgłoszonej z zaświadczeniem z ośrodka terapeutycznego lub zaproszenie kogoś z członków rodziny który opisze bieżącą sytuację. Takie osoby zawsze będą informowane, że w przypadku zaprzestania leczenia lub nie dostarczenia zaświadczenia o kontynuacji leczenia sprawa zostanie skierowana do Sądu.

Wariant 2: Osoba zaproszona na posiedzenie Zespołu GKRPA przychodzi na spotkanie i oświadcza, że nie ma problemu alkoholowego i nie zamierza podjąć leczenia.

W takiej sytuacji osoba kierowana jest na badanie do biegłych sądowych, którzy są uprawnieni do orzekania w sprawie uzależnienia (są to lekarz psychiatra oraz psycholog ). Badanie jest bezpłatne. Jeżeli z opinii biegłych wynika, ze osoba nie jest uzależniona sprawa przez Komisję jest zamykana. Jeżeli natomiast z opinii biegłych wynika, że dana osoba jest uzależniona od alkoholu to wtedy sprawa jest kierowana do Sądu. W przypadku gdy osoba u której stwierdzono uzależnienie chce podjąć leczenie dobrowolnie to wdrażamy postępowanie  opisane w Wariancie 1. Jeżeli mimo opinii biegłych potwierdzających uzależnienie osoba odmawia leczenia kierujemy wniosek do Sądu.

WNIOSEK DO SĄDU O ZOBOWIĄZANIE DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO

Procedura sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego jest uruchamiana:

 • pomimo opinii biegłych potwierdzających uzależnienie osoba odmawia przed Komisją podjęcia leczenia,
 • gdy osoba kierowana na badanie przez biegłych nie zgłasza się na 2 terminy wyznaczonych badań, w takim przypadku to Sąd wydaje postanowienie o doprowadzeniu przez Policję na badanie przez biegłych,
 • do Sądu kierowane są wnioski gdy osoba zgłosi się na badanie, biegli stwierdzą zespół uzależnienia od alkoholu, ale osoba nie podejmie leczenia, nie zaprzestaje spożywania alkoholu, czyli w każdym przypadku gdy leczenie nie przebiega prawidłowo.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE

Sąd może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestników, świadków,

  wywiadu z Policji) wydać następujące postanowienie:

 • oddalić wniosek, gdy stwierdzi że osoba nie jest uzależniona od alkoholu,
 • wydać postanowienie o zobowiązaniu do podjęcia leczenia odwykowego jeżeli zachodzą do tego przesłanki,
 • Sąd może zobowiązać osobę do poddania się leczeniu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego (w szpitalu, ośrodku) lub w ambulatoryjnym zakładzie lecznictwa odwykowego (w poradni). Na czas trwania obowiązku leczenia Sąd może ustanowić nadzór kuratora nad przebiegiem leczenia odwykowego.

zobowiązanie do poddania się leczeniu trwa 2 lata od momentu uprawomocnienia się orzeczenia Sądu i po tym okresie postępowanie jest umarzane bez względu na to, czy osoba spożywa alkohol czy nie. Dopiero po upływie czasu trwania zobowiązania osoba ponownie może być zgłoszona do Komisji.

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY

DLA UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

CZYNNY W KAŻDY PONIEDZIAŁEK

W GODZINACH 16.00 – 19.00

W LOKALU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RACIĄŻKU

(DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RACIĄŻEK I CZŁONKÓW GRUPY

WSPARCIA  AA   –  PORADY BEZPŁATNE)

UCHWAŁA NR XXXII//268/2022 RADY GMINY RACIĄŻEK z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raciążek na 2022 rok

https://gm-raciazek.arch.rbip.mojregion.info/uchwala-nr-xxxii2682022-rady-gminy-raciazek-z-dnia-20-stycznia-2022r-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-oraz-przeciwdzialania-narkomanii-w-gm/

UCHWAŁA NR XLVI/359/2023 RADY GMINY RACIĄŻEK z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raciążek na lata 2023-2026.

https://gm-raciazek.arch.rbip.mojregion.info/uchwala-nr-xlvi3592023-rady-gminy-raciazek-z-dnia-25-stycznia-2023-r-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-oraz-przeciwdzialania-narkomanii-w-gmi/